Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2018r.
 
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - pobierz
- Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - pobierz
 
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku    
w dniu 27 marca  2018r
.

1.    Projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2018 2020. – pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018 roku.- pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz
 3 a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego po zmianach- pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia   20 grudnia 2017r.- pobierz
  4a) Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grunia 2017r. po zmianach - pobierz
5.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.- pobierz
6.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.- pobierz
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany umowy konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pułtuskiego - pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości- pobierz  
 
Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku    
w dniu 5 czerwca  2018r.

1.    Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pułtuskim za rok 2017r. – pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski. – pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania  zwolnienia   od obowiązku realizacji zajęć. – pobierz
4.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”. – pobierz
5.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk. – pobierz
6.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego    za rok 2017. – pobierz
7.    Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  w Pułtusku za rok 2017.  – pobierz
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. – pobierz
9.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r. – pobierz
10.    Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. – pobierz
11.    Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. – pobierz

Sprawozdania:
1.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2017r. – pobierz
2.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim za rok 2017r. – pobierz
3.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.” – pobierz
4.  Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.- pobierz
5. Sprawozdanie finansowe powiatu pułtuskiego za 2017 rok.- pobierz
 
Projekty uchwał na XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku    
w dniu 14 czerwca  2018r.
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz
2.    Projekt  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.- pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. - pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na czynności Zarządu Powiatu w Pułtusku.- pobierz ; projekt uzasadnienia po Komisji- pobierz 
 
  Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku    
w dniu 25 czerwca  2018r.
 
1. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/242/2018 Rady Powiatu   w Pułtusku  z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018  Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk.- pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego. - pobierz

Informacje:
1.Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie z działalności monitoringowej i inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2017r. - pobierz
2. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2017 roku.- pobierz

 
Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 26 lipca 2018r.
 
1.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018r.  - pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na  rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.- pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. - pobierz
5.    Projekt Stanowiska Rady Powiatu w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. - pobierz 
 
 
Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 13 września  2018r.
 
 
1.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W   Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.- pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.- pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej     Powiatu Pułtuskiego.- pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na  rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.- pobierz 
 
Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 26 października  2018r.1.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2017/2018. – pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego. – pobierz
3.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu. – pobierz
4.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – pobierz
5.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2019. – pobierz
6.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 26 października 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. – pobierz
7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r.  wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. – pobierz
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. – pobierz
9.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   20 grudnia 2017r. – pobierz
10.    Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. – pobierz

Projekty uchwał na L Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 lutego 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030.- pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030”.- pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.- pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka.- pobierz
5. Projekt uchwały  w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 28 grudnia 2022r.- pobierz
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz
7. Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.- pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.- pobierz

Sprawozdania:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.- pobierz
2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.- pobierz 
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski. - pobierz
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-02 07:14:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-17 12:29:46
  • Liczba odsłon: 8959
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9898056]

przewiń do góry