2011 rok

Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu elektronicznego użyczonego

Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 stycznia 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2011r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2011 roku

Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2011r. 
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej/

Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu/

Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie powołania grupy operacyjnej do wsparcia przeniesienia szpitala

Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Pułtuskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych/

Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2011r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 lutego 2011r.
zmieniające Zarządzenie Nr 13a/07 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2011r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie przeniesienia szpitala

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lutego 2011r. wstrzymujące akcję przeniesienia pacjentów do nowego szpitala/

Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2011r.
w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego

Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lutego 2011r.
wstrzymujące akcję przeniesienia pacjentów do nowego szpitala

/uchylone zarządzeniem Nr 23/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie przeniesienia szpitala/

Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2011r.
w sprawie zasad opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zasad opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego/

Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie zamknięcia rekrutacji do projektu "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 marca 2011r.
w sprawie przeniesienia szpitala

Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie przeniesienia szpitala

Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2010
Załącznik - Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 roku
Załącznik - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW ZA 2010R.

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 51/2012 Starosty z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości 14 000 euro/

Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie sposobu wykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu wykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji do spisu dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej oraz oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku, Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 77/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie sposobu wykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Sposób wykonywania i zasady nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzanie Nr 35/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku  

Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu osobowego Citroen C5 o numerze rejestracyjnym WPU 77CV, będącego własnością Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 maja 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie ustalenia dnia 24 czerwca 2011r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załącznik Nr 2 - Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 44/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 47/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 48/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 49/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 50/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 czerwca 2011r.
w sprawie powołania zespołu rekrutacyjnego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "Pogodne Lato"

Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 52/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 53/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 54/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac złożonych w związku z realizacją kampanii promocyjnej "Zdrów jak ryba" w Powiecie Pułtuskim

Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lipca 2011r.
w sprawie wyznaczenia komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na drodze administrowanej przez Powiat Nr 1242W na odcinku Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno w miejscowościach Słończewo i Gotardy na skutek gwałtownych opadów deszczu w dniu 20 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 56/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 1 - Polityka bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 2 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji

/zmiany: zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 57/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany w składzie  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 61/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 59/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik - REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i samodzielnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa powiatowego w Pułtusku oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych/

Zarządzenie Nr 60/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 62/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 64/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 65/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 66/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 67/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 68/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 69/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 września 2011r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 70/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2011r.
w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "NAREW 2011"

Zarządzenie Nr 71/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 października 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 72/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 73/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 października 2011r.
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 74/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 75/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia procedury organizacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 76/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 listopada 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
/zmiany: zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 78/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 79/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 80/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik - Instrukcja w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji/

Zarządzenie Nr 81/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie organizacji i przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku
Załącznik - Zasady organizacji i przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie organizacji i przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-10 11:47:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 12:25:33
  • Liczba odsłon: 52096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997931]

przewiń do góry