Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 62, 23 306 71 63
e-mail: kd@powiatpultuski.pl
 

 

Dyrektor: Waldemar Balcerowski
tel: 23 306 71 61
e-mail:
w.balcerowski@powiatpultuski.pl  

Rejestracja pojazdów tel: 23 306 71 62, 23 306 71 64

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami tel: 23 306 71 63

 

 

Wydział Komunikacji i Dróg

 

 

Wydział Komunikacji i Dróg wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców lub stacji kontroli pojazdów, udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy, udzielaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych oraz zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.


 Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) W zakresie rejestracji pojazdów:

a) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,

b) rejestrowanie pojazdów,

c) wyrejestrowanie pojazdów,

d) wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,

e) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,

f) wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,

g) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

h) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz przywracanie ich do ruchu,

i) sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, do organu podatkowego.

2) W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

a) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

b) wydawanie profili kandydatów na kierowców (PPK),

c) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,

d) wpisywanie w prawach jazdy kierowców zawodowych potwierdzenia odbycia odpowiedniego rodzaju kwalifikacji albo szkolenia okresowego,

e) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

f) wykonywanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych,

g) zatrzymanie i zwracanie praw jazdy,

h) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

i) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

j) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

3) W zakresie działalności gospodarczej:

a) wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,

b) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

c) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

d) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

e) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,

f) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,

g) kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,

h) przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,

i) wpisywanie i wykreślanie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

j) wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

k) sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,

l) wpisywanie i wykreślanie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

m) sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,

n) wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,

o) wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,

p) wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,

q) realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu,

r) realizowanie spraw związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego.

4) W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

a) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,

b) wydawanie na czas określony zezwoleń na wielokrotny przejazd pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach wraz z ładunkiem lub bez ładunku większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg w ramach zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:18:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-05 10:38:50
  • Liczba odsłon: 74597
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9862527]

przewiń do góry