Zobacz podgałęzie

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIAU PUŁTUSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 17 października 2023 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zwanego dalej Programem Współpracy. 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 19, pokój nr 60.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 917/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz.

2. Formularz konsultacji ( załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych) – pobierz.

3. Załącznik r 1 do projektu programu współpracy  – pobierz.

4. Projekt Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024pobierz.

Uchwała Nr 887/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2023r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - pobierz

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze.pdf

Formularz zgłoszeniowy.docx

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jego celem są działania w zakresie profilaktyki raka piersi polegające na upowszechnianiu wiedzy nt. diagnostyki i profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie świadomości regularnego badania piersi oraz nabycie umiejętności samobadania piersi.

Uchwała nr 842/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2023 r.pdf
Załącznik do uchwały nr 842/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2023 r.pdf
Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
Wzór sprawozdania z realizacji wykonania zadania publicznego.doc

 

PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2023 ROK

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 28 września 2022 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanego dalej Programem Współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 29.09.2022 r. do 7.10.2022 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Wypełniony formularz konsultacji należy w terminie do 7.10.2022 r.:

1) dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06 – 100 Pułtusk lub,

2) przesłać tradycyjną pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06 – 100 Pułtusk lub,

3) przesłać pocztą elektroniczną na adres: pczk@powiatpultuski.pl.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19, pokój nr 60.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2023”.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;

2) złożone na formularzu, ale z datą wpływu przed dniem 29.09.2022 r. bądź po dniu 7.10.2022 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji);

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Dokumenty do pobrania:

 1.  Uchwała nr 716/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz
 2.  Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Nr 716/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych) - pobierz
 3.  Projekt "Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" - pobierz
 4.  Załącznik nr 1 do Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" - pobierz

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Uchwała nr 1431/350/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” - pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały - Projekt Programu Współpracy - pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały - Formularz konsultacji - pobierz

Komunikat dot. konsultacji Programu Współpracy na 2023 r. - pobierz

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.

ogłoszenie o naborze kandydatów - pobierz

formularz zgłoszeniowy - pobierz 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KRAJOZNASTWA, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży . Jego celem są działania promocyjno - profilaktyczne upowszechniające kulturę fizyczną i sport, krajoznawstwo i turystykę oraz wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez:

1. Wydanie opracowania promującego walory krajoznawcze powiatu.

2. Zorganizowanie imprezy krajoznawczo – turystycznej.

3. Promocja tradycyjnych produktów lokalnych w ramach dziedzictwa kulinarnego.      

Uchwała nr 656/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 15 czerwca 2022 r. – pobierz

Uchwała nr 656/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 15 czerwca 2022 r. (PDF) - pobierz

Załącznik do uchwały nr 656/2022 – ogłoszenie o konkursie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 656/2022 – ogłoszenie o konkursie (PDF) - pobierz

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - pobierz

    

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Uchwała nr 589 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 stycznia 2022 - pobierz  (.doc)

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu - pobierz (.doc)

Załącznik do Uchwały - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pułtuskiego w sprawie otwartego konkursu ofert - pobierz (.doc)

Załącznik nr 1-Wzór oferty zadania publicznego - pobierz (.doc)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta formalnej oceny oferty - pobierz (.doc)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Karta Merytorycznej oceny  oferty - pobierz (.doc)

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Wzór umowy o realizację zadania publicznego - pobierz (.doc)

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór Sprawozdania z wykonywania zadania publicznego - pobierz (.doc)

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 R. ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Uchwała nr 550 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2021 - pobierz

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu - pobierz

Załącznik do Uchwały - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pułtuskiego w sprawie otwartego konkursu ofert - pobierz

Załącznik nr 1-Wzór oferty zadania publicznego - pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta formalnej oceny oferty - pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Karta Merytorycznej oceny  oferty - pobierz

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Wzór umowy o realizację zadania publicznego - pobierz

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór Sprawozdania z wykonywania zadania publicznego - pobierz

 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" - pobierz

Uchwała nr 508/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia  29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz

Formularz konsultacji ( załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych) - pobierz

Projekt Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - pobierz

Załącznik nr 1 do Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - pobierz

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Informacja - pobierz

Uchwała Nr 491/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - pobierz

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy - pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 R. ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jego celem są działania promocyjno - profilaktyczne kształtujące zachowania i style korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujące zdrowy styl życia mieszkańców powiatu pułtuskiego, rolę zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktykę uzależnień.       

Uchwała nr 462/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 15 czerwca 2021 r. - pobierz

Załącznik do uchwały nr 462/2021 – ogłoszenie o konkursie - pobierz

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - pobierz

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
NA ROK 2021

Informacja Zarządu Powiatu o ogłoszeniu konsultacji społecznych - pobierz

Uchwała nr 352/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia  14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz 

Formularz konsultacji ( załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych) - pobierz

Projekt Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - pobierz

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na 2020 rok - pobierz

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

Ogłoszenie - pobierz

Fomularz zgloszeniowy - pobierz

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 R. ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURY, FOLKLORU ZIEMI PUŁTUSKIEJ

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziem pułtuskiej. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów z rękodzieła artystycznego upowszechniających tradycje folkloru ziemi pułtuskiej, w tym Puszczy Białej.

Dokumenty do pobrania

Uchwała nr 305/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 9 lipca 2020 r. wraz z ogłoszeniem o konkursie - pobierz 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - pobierz

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
NA ROK 2020

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI   - pobierz

Dokumenty do pobrania

 • Uchwała nr 170/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji - pobierz
 • Formularz konsultacji ( załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych) – pobierz
 • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz
 •  Załącznik r 1 do projektu programu współpracy  – pobierz

__________________________________________________________

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz

Prawidłowy formularz zgłoszeniowy - pobierz

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze przedstawicieli organizacji samorządowych do komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego  powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - pobierz

Uchwała nr 125/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2019r. w spr. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - pobierz

______________________________________________________________

Pułtusk, dn. 05.10.2018 r.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
NA ROK 2019

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 05 października 2018r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

 

Okres konsultacji: od 12 października 2018r. do 25 października 2018r.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:

 1. bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;
 2. zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2019”.

 

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej  www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji .

 

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5 ust.5 ww. ustawy, Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.

 

STAROSTA

/-/ Jan Zalewski

Dokumenty do pobrania:

 

 • Uchwała Nr 640/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 października 2018r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych – pobierz
 • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych ) - pobierz
 • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019 - pobierz

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym "Równać Szanse" - pobierz

Masz pomysł na działania lokalne? Weź udział w konkursie i zdobądź mikrodotację - pobierz

8. edycja konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" - pobierz

Federacja Mazowia poszukuje lokalnego partnera w powiecie pułtuskim, by wspólnie zorganizować spotkanie w ramach projektu "Mazowia dla Mazowsza" - pobierz

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do komisji powołanej do dokonania wyboru oferty w zakresie ratownictwa wodnego - pobierz

Zarząd Powiatu w Pułtusku informuje o możliwości uzyskania przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, dotacji celowej z budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Pułtuskiego - ogłoszenie
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - wzór

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru Ziemi Pułtuskiej - pobierz
Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej:
- uchwała Nr 582/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej  - pobierz
- załącznik do uchwały Nr 582/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 maja 2018r. - pobierz
- wzór - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu dotacyjnego "Niepodległa" - pobierz

Prośba o objęcie Patronatem Honorowym Starosty Pułtuskiego programu "Decydujesz, pomagamy" - pobierz

Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/208/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017r. - "Program współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" - pobierz

Załącznik nr 1 do "Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" - Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert - pobierz

Załącznik do Zasad działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert - Oświadczenie - pobierz

Załącznik nr 2 do "Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"- Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku - pobierz

 

Pułtusk, 04.10.2017r.

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
NA ROK 2018

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2017r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

 

Okres konsultacji: od 12 października 2017r. do 24 października 2017r.

 

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:

 1. bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;
 2. zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2018”.

 

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej  www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji .

 

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust. 1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

WICESTAROSTA

/-/ Beata Jóźwiak

 

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Nr 468/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 września 2017r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych – pobierz
 • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych pobierz
 • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 pobierz

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 8-9 września 2017r. w Warszawie - pobierz


-----------------------------------------------------------------------

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

NA ROK 2017

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU  O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 19 września 2016 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zwanego dalej Programem Współpracy .

 

         Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

         Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 6 października 2016 r. do 20 października 2016 r.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;

2) zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl . z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2017”.

         Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

         Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

         Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

Uzasadnienie:

            Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

WICESTAROSTA
/-/ Beata Jóźwiak

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Nr 282/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 września 2016 r.  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych – pobierz
 • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych ) – pobierz
 • Oświadczenie – pobierz
 • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 –  pobierz

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

NA ROK 2016

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku -  pobierz

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku (rodzaj zadania: Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim) -  pobierz

          

Informacja Zarządu Powiatu w Pułtusku o ogłoszeniu konsultacji

            Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

         Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.         

           Okres konsultacji: od 9 października 2015 r. do 23 października 2015 r.

          Formą konsultacji jest zbieranie opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl . z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila)  KONSULTACJE: “Program Współpracy na rok 2016”.

      Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.  

            Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

 Uzasadnienie:

            Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

            W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących   projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

                                                                        WICESTAROSTA

                                                                                       / - / Beata Jóźwiak

Dokumenty do pobrania:

- Uchwała Nr 123/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych - pobierz

- Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych) - pobierz

- Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - pobierz

 

 

 

Informacja o ogłoszeniu konsultacji została opublikowana na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiatpultuski.pl oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

 

________________________________________________________________________

NA ROK 2015

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  - pobierz

OGŁOSZENIE - Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

 • Informacja Zarządu Powiatu w Pułtusku o ogłoszeniu konsultacji

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 26 września 2014r. do 9 października 2014r .

Formą konsultacji jest zbieranie opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@powiatpultuski.pl . z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE : “Program Współpracy na rok 2015”.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

 

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

STAROSTA

/-/Edward Marek Wroniewski

 

Pułtusk, 19.09.2014r.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Nr 558/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2014r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych - pobierz

 • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych ) - pobierz

 • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 - pobierz

Informacja o ogłoszeniu konsultacji została opublikowana na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatpultuski.pl oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

---------------------------------------------------------------------------

 

NA ROK 2014

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do realizacji zadania "Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuski" - pobierz

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - pobierz

   -----------------------------------------------------------------------

 

 • Informacja Zarządu Powiatu w Pułtusku o ogłoszeniu konsultacji

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 19 września 2013r. do 9 października 2013r .

Formą konsultacji jest zbieranie opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@powiatpultuski.pl . z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE : “Program Współpracy na rok 2014”.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

 

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

 

STAROSTA

/-/ Edward Marek Wroniewski

 

 Pułtusk, 11.09.2013r.

 

Dokumenty do pobrania:


 

Informacja o ogłoszeniu konsultacji została opublikowana na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatpultuski.pl oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - pobierz
 • Uchwała Nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 września 2012r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych (dot. Programu Współpracy na 2013r.)  - pobierz   
 • Informacja z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - pobierz    
 • Uchwała Nr XXVIII/159/2012 z dnia 27 listopada 2012r.  w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami prorządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 -  pobierz 
  załącznik do uchwały 
  załącznik nr 1 do Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok - pobierz 
  załącznik do zasad działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert - pobierz 
 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2012r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r. - pobierz     
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz
   

 


 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-10 14:53:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Nowakowski Łukasz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-09 11:10:43
 • Liczba odsłon: 46054
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9898172]

przewiń do góry