Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 19 listopada 2002r.
- uchwała Nr I/1/02 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku
- uchwała Nr I/2/02 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku
- uchwała Nr I/3/02 w spr. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku
- uchwała Nr I/4/02 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego
- uchwała Nr I/5/02 w spr. wyboru Starosty Pułtuskiego

II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 grudnia 2002r.
- uchwała Nr II/6/02 w spr. wstąpienia radnego Rady Powiatu w Pułtusku
- uchwała Nr II/7/02 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego
- uchwała Nr II/8/02 w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego
- uchwała Nr II/9/02 w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku
- uchwała Nr II/10/02 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej
- uchwała Nr II/11/02 w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
- uchwała Nr II/12/02 w spr. powołania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
- uchwała Nr II/13/02 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
- uchwała Nr II/14/02 w spr. powołania Komisji Polityki Regionalnej, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
- uchwała Nr II/15/02 w spr. powołania Komisji Integracji i Promocji Powiatu
- uchwała Nr II/16/02 w sp r. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- uchwała Nr II/17/02 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
- uchwała Nr II/18/02 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych
- uchwała Nr II/19/02 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa
- uchwała Nr II/20/02 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej
- uchwała Nr II/21/02 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Integracji i Promocji Powiatu
- uchwała Nr II/22/02 w spr. zmian budżetu na 2002r.
- uchwała Nr II/23/02 w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2002r.
- uchwała Nr II/24/02 w spr. odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- uchwała Nr II/25/02 w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego  
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr X/83/03 z dnia 28 listopada 2003r.)
- uchwała Nr II/26/02 w spr. powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty Pułtuskiego

III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 grudnia 2002r.
- uchwała Nr III/27/02 w spr. zmiany budżetu na 2002r.
- uchwała Nr III/28/02 w spr. uchwalenia planów przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
- uchwała Nr III/29/02 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
* załącznik do uchwały Nr III/29/02
- uchwała Nr III/30/02 w spr. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 21 lutego 2003r.
- uchwała Nr IV/31/03 w spr. zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku
- uchwała Nr IV/32/03 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002
- uchwała Nr IV/33/03 w spr. zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
- uchwała Nr IV/34/03 w spr. przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały
- uchwała Nr IV/35/03 w spr. rozpatrzenia skargi
- uchwała Nr IV/36/03 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
                * załącznik nr 1 do uchwały nr 36
                * załącznik nr 2 do uchwały nr 36
                * załącznik nr 3 do uchwały nr 36
                * załącznik nr 4 do uchwały nr 36
                * załącznik nr 5 do uchwały nr 36
- uchwała Nr IV/37/03 w spr. Statutu Powiatu Pułtuskiego
 * załącznik do uchwały nr 37
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VIII/73/07 z dnia 9 lipca 2007r.)
- uchwała Nr IV/38/03 w spr. wyboru Banku na obsługę bankową budżetu powiatu pułtuskiego
- uchwała Nr IV/39/03 w spr. powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- uchwała Nr IV/40/03 w spr. określenia warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów
- uchwała Nr IV/41/03 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komis ji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002
- uchwała Nr IV/42/03 w spr. wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVII/202/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.)

V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2003r.
-
uchwała Nr V/43/03 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
- uchwała Nr V/44/03 w spr. uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 1a do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 1b do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 2 do uchwal y nr 044
                 * załącznik nr 2a do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 2b do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 2c do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 3 do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 4 do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 5 do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 6 do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 7 do uchwały nr 044
                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 044
                 * załącznik nr 9 do uchwały nr 044
                * załącznik nr 10 do uchwały nr 044
                * załącznik nr 11 do uchwały nr 044
                * załącznik nr 12 do uchwały nr 044
                *  objaśnienie do uchwały nr 044


VI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 kwietnia 2003r.
-
uchwała Nr VI/45/03 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu
- uchwała Nr VI/46/03 w spr. wyrażania zgody na zakup aparatury medycznej
- uchwała Nr VI/47/03 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
- uchwała Nr VI/48/03 w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
- uchwała Nr VI/49/03 w spr. założenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pułtusku
- uchwała Nr VI/50/03 w spr. udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu
- uchwała Nr VI/51/03 w spr. zmian budżetu powiatu na 2003r.
                * załącznik nr 1 do uchwały na 051
                * załącznik nr 2 do uchwały na 051
                * załącznik nr 3 do uchwały na 051
                 * załącznik nr 4 do uchwały na 051
                * załącznik nr 5 do uchwały na 051
                * załącznik nr 6 do uchwały na 051
                * załącznik nr 7 do uchwały na 051

VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2003r.
- uchwała Nr VII/52/03 w spr. przejęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XI/81/07 z dnia 30 października 2007r.)
- uchwała nr VII/53/03 w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XI/82/07 z dnia 30 października 2007r.)
- uchwała nr VII/54/03 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2002r.
- uchwała nr VII/55/03 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
- uchwała nr VII/56/03 w spr. przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
- uchwała nr VII/57/03 w spr. zmian budżetu na 2003r.  
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 057
                 * załącznik nr 1a do uchwały nr 057
                 * załącznik nr 2 do uchwały nr 057
                 * załącznik nr 2a do uchwały nr 057
                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 057
                 * załącznik nr 4 do uchwały nr 057
                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 057
                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 057
                 * załącznik nr 7 do uchwały nr 057
                 * załącznik nr 8 do uchwały nr 057
                  uzasadnienie do uchwały nr 057
- uchwała nr VII/58/03 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r.
- uchwała nr VII/59/03 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego
- uchwała nr VII/60/03 w spr. przekazania mienia w formie darowizny
- uchwała nr VII/61/03 w spr. przekazania mienia w formie darowizny
- uchwała nr VII/62/03 w spr. przekazania mienia w formie darowizny
- uchwała nr VII/63/03 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
- uchwała nr VII/64/03 w spr. realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg

VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 września 2003r.
- uchwała Nr VIII/65/03 w spr.  zmian budżetu na 2003r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 065
                 * załącznik nr 2 do uchwały nr 065
                 * załącznik nr 2a do uchwały nr 065
                 * załącznik nr 2b do uchwały nr 065
                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 065
                 * załącznik nr 4 do uchwały nr 065
                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 065
                  uzasadnienie do uchwały nr 065

IX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 6 października 2003r.
- uchwała Nr IX/66/03 w spr. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 066
                 uzasadnienie do uchwały nr 066
- uchwała Nr IX/67/03 w spr. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego
                 uzasadnienie do uchwały nr 067
- uchwała Nr IX/68/03 w spr. zbycia nieruchomości
                 uzasadnienie do uchwały nr 068
- uchwała Nr IX/69/03 w spr. zbycia nieruchomości
                 uzasadnienie do uchwały nr 069
- uchwała Nr IX/70/03 w spr. przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2003r.
- uchwała Nr IX/71/03 w spr. przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku
- uchwała Nr IX/72/03 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku
- uchwała Nr IX/73/03 w spr. ograniczenia statutowego zakresu świadczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
                 uzasadnienie do uchwały nr 073
- uchwała Nr IX/74/03 w spr. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 074
- uchwała Nr IX/75/03 w spr. rozpatrzenia skargi
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 075
- uchwała Nr IX/76/03 w spr. rozpatrzenia skargi  
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 076
- uchwała Nr IX/77/03 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r.
- uchwała Nr IX/78/03 w spr. zmian budżetu  na 2003r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 078
                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 078
                 uzasadnienie do uchwały nr 078

X Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 listopada 2003r.
- uchwała Nr X/79/03 w spr. przyjęcia sprawozdań finansowych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku
- uchwała Nr X/80/03 w spr. zbycia nieruchomości
                 uzasadnienie do uchwały nr 080
- uchwała Nr X/81/03 w spr. zbycia nieruchomości
                 uzasadnienie do uchwały nr 081
- uchwała Nr X/82/03 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych  z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego  
                 uzasadnienie do uchwały nr 082
- uchwała Nr X/83/03 w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego
                 uzasadnienie do uchwały nr 083
- uchwała Nr X/84/03 w spr. zawarcia umowy o dofinansowaniu zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia i ul. Mickiewicza w Pułtusku”
- uchwała Nr X/85/03 w spr. zmian budżetu na 2003 r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 1b do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 085
                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 085
- uchwała Nr X/86/03 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 086
- uchwała Nr X/87/03 w spr. ograniczenia statutowego zakresu świadczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
                 uzasadnienie do uchwały nr 087

XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2003r.
- uchwała Nr XI/88/03 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 088
- uchwała Nr XI/89/03 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 089
- uchwała Nr XI/90/03 zmieniająca uchwałę w sprawie  powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
- uchwała Nr XI/91/03 w spr. zmian budżetu na 2003r.  
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 091
                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 091
                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 091
                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 091
                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 091
                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 091
                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 091
- uchwała Nr XI/92/03 w spr. uchwalenia planu przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Ochrony   Środowiska   i  Gospodarki   Wodnej   na 2004r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 092
- uchwała Nr XI/93/03 w spr. uchwalenia planu przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004r.
                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 093
- uchwała Nr XI/94/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat

XII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 23 lutego 2004r.
- uchwała Nr XII/95/04 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 095

- uchwała Nr XII/96/04 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 096

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 096

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 096

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 096

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 096

- uchwała Nr XII/97/04 w spr. zbycia nieruchomości

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 097

                 uzasadnienie do uchwały nr 097

- uchwała Nr XII/98/04 w spr. zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 098

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIV/256/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.)

- uchwała Nr XII/99/04 w spr. wynajmu  pomieszczeń

- uchwała Nr XII/100/04 w spr. wyboru członka Zarządu Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr XII/101/04 w spr. odwołania  Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

- uchwała Nr XII/102/04 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

- uchwała Nr XII/103/04 w spr. uchwalenia  budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2004

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 1b do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 9 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 10 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 11 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 12 do uchwały nr 103

                  * załącznik nr 13 do uchwały nr 103

                  objaśnienie do uchwały nr 103

- uchwała Nr XII/104/04 w spr. Program współpracy powiatu pułtuskiego na 2004r. z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 104

XIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 marca 2004r.
- uchwała Nr XIII/105/04 w spr. trybu postępowania i udzielania dotacji, sposobu jej   rozliczania i kontroli.

- uchwała Nr XIII/106/04 w spr. określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/298/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XIII/107/04 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  na  2004 r.

- uchwała Nr XIII/108/04 w spr. zmian budżetu powiatu na 2004 rok.

                  * uzasadnienie do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 2a  do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 2c do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 108

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 108

- uchwała Nr XIII/109/04 w spr. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

XIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2004r.
- uchwała Nr XIV/110/04 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2003r.

- uchwała Nr XIV/111/04 w spr.  przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2004r.

- uchwała Nr XIV/112/04 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr XIV/113/04 w spr. ustanowienia służebności

- uchwała Nr XIV/114/04 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

- uchwała Nr XIV/115/04 w spr. zmian budżetu powiatu na 2004 rok.

                  * uzasadnienie do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 115

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 115

- uchwała Nr XIV/116/04 w spr. ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

- uchwała Nr XIV/117/04 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

                  * załącznik do uchwały nr 117

                  * uzasadnienie do uchwały nr 117

- uchwała Nr XIV/118/04 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- uchwała Nr XIV/119/04 w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

( Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/235/2013 z dnia 5 grudnia 2013r.)

XV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 czerwca 2004r.

- uchwała Nr XV/120/04 w spr. zmian budżetu powiatu na 2004 rok.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 120

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 120

- uchwała Nr XV/121/04 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 

XVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 czerwca 2004r.

- uchwała Nr XVI/122/04 w spr. Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu pułtuskiego do roku 2007.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 122

                     - załącznik nr 1 do załącznika nr 1 uchwały nr 122

- uchwała Nr XVI/123/04 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2004r.

- uchwała Nr XVI/124/04 w spr. utraty mocy prawnej uchwały nr XXXV/237/2002 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń

                  * uzasadnienie do uchwały nr 124

- uchwała Nr XVI/125/04 w spr. zmian budżetu na 2004r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 125

                  * załącznik nr 1c do uchwały nr 125

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 125

                  * załącznik nr 2c do uchwały nr 125

                  * uzasadnienie do uchwały nr 125

 

XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 sierpnia 2004r.

- uchwała Nr XVII/126/04 w spr. udzielenia bonifikaty

                  * uzasadnienie do uchwały nr 126

- uchwała Nr XVII/127/04 w spr. założenia Liceum Ogólnokształcącego w Golądkowie

                  * uzasadnienie do uchwały nr 127

- uchwała Nr XVII/128/04 w spr. założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku

                  * uzasadnienie do uchwały nr 128

- uchwała Nr XVII/129/04 w spr. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

                  * uzasadnienie do uchwały nr 129

- uchwała Nr XVII/130/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek dodatków oraz warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowych i godziny doraźnych zastępstw, zasad podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat

                  * uzasadnienie do uchwały nr 130

- uchwała Nr XVII/131/04 w spr. Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla  studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 131

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 131

- uchwała Nr XVII/132/04 w spr. utworzenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pod nazwą „Eko – Powiat Pułtusk szansą lokalnej gospodarki społecznej”

- uchwała Nr XVII/133/04 w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr IV/29/06 z dnia 27 grudnia 2006r.)

- uchwała Nr XVII/134/04 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 134

- uchwała Nr XVII/135/04 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za II kwartał 2004r.

- uchwała Nr XVII/136/04 w spr. przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego

- uchwała Nr XVII/137/04 w spr. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Integracji i Promocji Powiatu

- uchwała Nr XVII/138/04 w spr. wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr XVII/139/04 w spr. zmian budżetu na 2004r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 139  

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 139

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 139

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 139

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 139

                  * załącznik nr 4a do uchwały nr 139

- uchwała Nr XVII/140/04 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych

- uchwała Nr XVII/141/04 w spr. pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

 

XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 12 października 2004r.

- uchwała Nr XVIII/142/04 w spr. wyrażania zgody na zakup aparatury medycznej

- uchwała Nr XVIII/143/04 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

- uchwała Nr XVIII/144/04 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 144

                  * uzasadnienie do uchwały nr 144

- uchwała Nr XVIII/145/04 w spr. zmian budżetu powiatu na 2004 rok

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 145

                  * załącznik nr 9 do uchwały nr 145

                  * uzasadnienie do uchwały nr 145

- uchwała Nr XVIII/146/04 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 146

                  * uzasadnienie do uchwały nr 146

- uchwała Nr XVIII/147/04 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 147

                  * uzasadnienie do uchwały nr 147

- uchwała Nr XVIII/148/04 w spr. zbycia nieruchomości

                  * uzasadnienie do uchwały nr 148

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVII/206/05 z dnia 22 sierpnia 2005r.)

- uchwała Nr XVIII/149/04 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania Porozumienia w sprawie realizacji projektu pt. „Punkty Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych”

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 149

 

XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 10 grudnia 2004r.

- uchwała Nr XIX/150/04 w spr. zmian budżetu powiatu na 2004 rok.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 150

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 150

                  * uzasadnienie do uchwały nr 150

- uchwała Nr XIX/151/04 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 r.

                  * załącznik do uchwały nr 151

                  * uzasadnienie do uchwały nr 151

 

XX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2004r.

- uchwała Nr XX/152/04 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartał 2004r.

- uchwała Nr XX/153/04 w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

                  * załącznik do uchwały nr 153

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr IV/30/06 z dnia 27 grudnia 2006r.)

- uchwała Nr XX/154/04 w spr. założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Golądkowie

                  * uzasadnienie do uchwały nr 154

- uchwała Nr XX/155/04 w spr. zmian budżetu powiatu na 2004 rok

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 155

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 155

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 155

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 155

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 155

- uchwała Nr XX/156/04 w spr. wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego

                  * załącznik do uchwały nr 156

                  * uzasadnienie do uchwały nr 156

- uchwała Nr XX/157/04 w spr. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 157

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 157

- uchwała Nr XX/158/04 w spr. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony   Środowiska   i  Gospodarki   Wodnej na 2005r.

                  * załącznik do uchwały nr 158

                  * uzasadnienie do uchwały nr 158

- uchwała Nr XX/159/04 w spr. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

                  * załącznik do uchwały nr 159

                  * uzasadnienie do uchwały nr 159

- uchwała Nr XX/160/04 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

- uchwała Nr XX/161/04 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

                  * załącznik do uchwały nr 161

 

XXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 lutego 2005r.  / 9 marca 2005r.

- uchwała Nr XXI/162/05 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004

                  * załącznik do uchwały nr 162  

- uchwała Nr XXI/163/05 w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego

                  * załącznik do uchwały nr 163

- uchwała Nr XXI/164/05 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu

                  * załącznik do uchwały nr 164

- uchwała Nr XXI/165/05 w spr. założenia Technikum dla Dorosłych w Golądkowie

                  * uzasadnienie do uchwały nr 165

- uchwała Nr XXI/166/05 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

                  * uzasadnienie do uchwały nr 166

- uchwała Nr XXI/167/05 w spr. uchwalenia  budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2005

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 1b do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 1c do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 2c do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 6a do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 9 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 10 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 11 do uchwały nr 167

                  * załącznik nr 12 do uchwały nr 167

                  * objaśnienie do uchwały nr 167

- uchwała Nr XXI/168/05 w spr. przystąpienia do realizacji projektu
 „Młodzi Europejczycy, Pułtusk 2005”

- uchwała Nr XXI/169/05 w spr. przystąpienia do realizacji projektu
 „Pierwszeństwo pracy nad bezrobociem, Pułtusk 2005”

- uchwała Nr XXI/170/05 w spr. przystąpienia do realizacji projektu „EUROALTERNATYWA – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego”

- uchwała Nr XXI/171/05 w spr. dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 171

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 171

                  * uzasadnienie do uchwały nr 171

- uchwała Nr XXI/172/05 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 r.

                  * załącznik do uchwały nr 172

                  * uzasadnienie do uchwały nr 172

- uchwała Nr XXI/173/05 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 173

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 173

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 173

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 173

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 173

 

XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 kwietnia 2005r.

- uchwała Nr XXII/174/05 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2004r.

- uchwała Nr XXII/175/05 w spr. przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2005r.

- uchwała Nr XXII/176/05 w spr. wyrażania zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej  

- uchwała Nr XXII/177/05 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

                   * załącznik do uchwały nr 177

- uchwała Nr XXII/178/05 w spr. zbycia nieruchomości

                  * uzasadnienie do uchwały nr 178

- uchwała Nr XXII/179/05 w spr. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego

- uchwała Nr XXII/180/05 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

- uchwała Nr XXII/181/05 w spr. zmian budżetu powiatu na 2005 rok

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 9 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 10 do uchwały nr 181

                  * załącznik nr 11 do uchwały nr 181

- uchwała Nr XXII/182/05 w spr. nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Pułtusku

 

XXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 13 maja 2005r.

Omówienie szczegółowych informacji na temat realizacji budowy Szpitala Powiatowego w Pułtusku, w szczególności przedstawienie informacji w zakresie:
    - działań podjętych (od dnia zaakceptowania koncepcji zmiany sposobu wykorzystania nowego budynku Szpitala),

    - terminu w jakim zostanie wykonana adaptacja projektu technicznego oraz uruchomienia procedur przetargowych związanych z wykonaniem robót adaptacyjnych,

    - wielkość środków finansowych jakie zostały przewidziane przez Samorząd Województwa na rok 2005 na budowę Szpitala,

    - Stanu realizacji zadań finansowych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004r.

                  * stanowisko dot. budowy szpitala

 

XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 17 czerwca 2005r.

- uchwała Nr XXIV/183/05 w spr. zmiany Uchwały nr XXII/181/05 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie : zmian budżetu powiatu na 2005 rok.

                  * załącznik do uchwały nr 183

                  * uzasadnienie do uchwały nr 183

- uchwała Nr XXIV/184/05 w spr. zmian budżetu powiatu na 2005 r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 1c do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 9 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 10 do uchwały nr 184

                  * załącznik nr 11 do uchwały nr 184

                  * uzasadnienie do uchwały nr 184

- uchwała Nr XXIV/185/05 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 185

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 185   

                  * uzasadnienie do uchwały nr 185

 

XXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 14 lipca 2005r.

- uchwała Nr XXV/186/05 w spr. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2004-2011

                  * załącznik do uchwały nr 186

- uchwała Nr XXV/187/05 w spr. opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

                  * załącznik do uchwały nr 187

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/202/05 z dnia 29 lipca 2005r.)

- uchwała Nr XXV/188/05 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2005r.

                  * załącznik do uchwały nr 188

- uchwała Nr XXV/189/05 w spr. nabycia mienia

                  * uzasadnienie do uchwały nr 189

- uchwała Nr XXV/190/05 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 190

                   * załącznik nr 2 do uchwały nr 190

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIV/262/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.)

- uchwała Nr XXV/191/05 w spr. : zmian budżetu powiatu na 2005 r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 191

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 191

                  * uzasadnienie do uchwały nr 191

- uchwała Nr XXV/192/05 w spr. ustalenia  form  i  wysokości  zabezpieczeń  prawidłowej  realizacji umów   w    ramach   Zintegrowanego   Programu   Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego.

                  * uzasadnienie do uchwały nr 192

- uchwała Nr XXV/193/05 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 r.

                  * załącznik do uchwały nr 193

- uchwała Nr XXV/194/05 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

                  * załącznik do uchwały nr 194

- uchwała Nr XXV/195/05 w spr. Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym  2005/2006

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 195

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 195

- uchwała Nr XXV/196/05 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2005/2006”

- uchwała Nr XXV/197/05 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu  do zatwierdzenia projektu „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2005/2006”

- uchwała Nr XXV/198/05 w spr. Program współpracy powiatu pułtuskiego na 2005r. z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                  * załącznik do uchwały nr 198

- uchwała Nr XXV/199/05 w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku

                  * załącznik do uchwały nr 199

                          - załącznik nr 1 do w/w załącznika

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VII/72/07 z dnia 9 lipca 2007r.)

- uchwała Nr XXV/200/05 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego

 

XXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 lipca 2005r.

- uchwała Nr XXVI/201/05 w spr. zmian budżetu powiatu na 2005 r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 201

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 201

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 201

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 201

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 201

- uchwała Nr XXVI/202/05 w spr. opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

                  * załącznik do uchwały nr 202
 

- uchwała Nr XXVI/203/05 w spr. założenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku

                  * uzasadnienie do uchwały nr 203

- uchwała Nr XXVI/204/05 w spr. założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Golądkowie

                  * uzasadnienie do uchwały nr 204

- uchwała Nr XXVI/205/05 w spr. założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku

                  * uzasadnienie do uchwały nr 205

 

XXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 sierpnia 2005r.

- uchwała Nr XXVII/206/05 w spr. zbycia nieruchomości

                  * uzasadnienie do uchwały nr 206

 

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 września 2005r.

- uchwała Nr XXVIII/207/05 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za II kwartał 2005r.

- uchwała Nr XXVIII/208/05 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/283/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XXVIII/209/05 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku  do podpisania porozumienia

- uchwała Nr XXVIII/210/05 zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

- uchwała Nr XXVIII/211/05 w spr. zmian  budżetu powiatu na 2005r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 1a do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 1b do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 8 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 9 do uchwały nr 211

                  * załącznik nr 10 do uchwały nr 211

                  * uzasadnienie do uchwały nr 211

- uchwała Nr XXVIII/212/05 w spr. określenia trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

                  * uzasadnienie do uchwały nr 212

  (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV/272/06 z dnia 7 czerwca 2006r.)

- uchwała Nr XXVIII/213/05 w spr. realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg

- uchwała Nr XXVIII/214/05 w spr. : ustanowienia służebności

 

XXIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2005r.

- uchwała Nr XXIV/215/05 w spr. zmian  budżetu powiatu na 2005 r.

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 2a do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 2b do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 6 do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 6a do uchwały nr 215

                  * załącznik nr 7 do uchwały nr 215

                  * uzasadnienie do uchwały nr 215

- uchwała Nr XXIV/216/05 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 r.

- uchwała Nr XXIV/217/05 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

                  * załącznik do uchwały nr 217

- uchwała Nr XXIV/218/05 w spr. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Pułtusku Pani Krystyny Marii Estkowskiej

- uchwała Nr XXIV/219/05 w spr. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Pułtusku Pana Krzysztofa Łachmańskiego

- uchwała Nr XXIV/220/05 w spr. wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr XXIV/221/05 w spr. odwołania  Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

- uchwała Nr XXIV/222/05 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

- uchwała Nr XXIV/223/05 w spr. zgłoszenia kandydatury do VI Edycji Nagrody   Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

XXX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 listopada 2005r.

- uchwała Nr XXX/224/05 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartał 2005r.

- uchwała Nr XXX/225/06 w spr. zmian w budżecie powiatu

XXXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2005r.

- uchwała Nr XXXI/226/05 w spr. założenia  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku

                  * uzasadnienie do uchwały nr 226

- uchwała Nr XXXI/227/05 w spr. zamiany nieruchomości

                  * uzasadnienie do uchwały nr 227

- uchwała Nr XXXI/228/05 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

                  * załącznik do uchwały nr 228

- uchwała Nr XXXI/229/05 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej                  

                  * załącznik do uchwały nr 229

- uchwała Nr XXXI/230/05 w spr. zmian budżetu powiatu na 2005 r.

- uchwała Nr XXXI/231/05 w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

- uchwała Nr XXXI/232/05 w spr. zmiany Uchwały Nr XXI/171/05 z dn. 09.03.2005 r. w spr. dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr XXXI/233/05 w spr. uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2006

 

XXXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 1 lutego 2006 r.

- uchwała Nr XXXII/234/06 w spr. udzielenia pomocy finansowej

- uchwała Nr XXXII/235/06 w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na 2006 r.

 

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 marca 2006r.

- uchwała Nr XXXIII/236/06 w spr. wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego

- uchwała Nr XXXIII/237/06 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

                  * załącznik do uchwały nr 237

- uchwała Nr XXXIII/238/06 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005

- uchwała Nr XXXIII/239/06 w spr. założenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Pułtusku

                  * uzasadnienie do uchwały nr 239

- uchwała Nr XXXIII/240/06 w spr. przystąpienia do projektu „EUROALTERNATYWA 2 – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego”

- uchwała Nr XXXIII/241/06 w spr. przystąpienia do realizacji projektu
 „EUROSZANSA na pracę, Pułtusk 2006”

- uchwała Nr XXXIII/242/06 w spr. przystąpienia do realizacji projektu
  „Zawodowy debiut młodzieży, Pułtusk 2006”

- uchwała Nr XXXIII/243/06 w spr. przystąpienia do projektu „Kształcenie ustawiczne osób dorosłych”

- uchwała Nr XXXIII/244/06 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2005/2006.

- uchwała Nr XXXIII/245/06 w spr. rozpatrzenia skargi

- uchwała Nr XXXIII/246/06 w spr. rozpatrzenia skargi

                  * załącznik do uchwały nr 246

- uchwała Nr XXXIII/247/06 w spr. rozpatrzenia skargi

                  * załącznik do uchwały nr 247

- uchwała Nr XXXIII/248/06 w spr. udzielenia pomocy finansowej

- uchwała Nr XXXIII/249/06 w spr. zmian budżetu powiatu na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 2c do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIII/249/06

* załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIII/249/06

- uchwała Nr XXXIII/250/06 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/250/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/250/06

- uchwała Nr XXXIII/251/06 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr XXXIII/251/06

- uchwała Nr XXXIII/252/06 w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego na 2006r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                  * załącznik do uchwały nr 252

- uchwała Nr XXXIII/253/06 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

                  * załącznik nr 1 do uchwały nr 253

                  * załącznik nr 2 do uchwały nr 253

                  * załącznik nr 3 do uchwały nr 253

                  * załącznik nr 4 do uchwały nr 253

                  * załącznik nr 5 do uchwały nr 253

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 kwietnia 2006 r.

- uchwała Nr XXXIV/254/06 w spr. zamiany nieruchomości

- uchwała Nr XXXIV/255/06 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2005 r.

- uchwała Nr XXXIV/256/06 w spr. zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Pułtusku

( Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr VII/57/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. )

- uchwała Nr XXXIV/257/06 w spr. zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku

- uchwała Nr XXXIV/258/06 w spr. przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Powiecie Pułtuskim na lata 2006-2010

* załącznik do uchwały Nr 258

- uchwała Nr XXXIV/259/06 w spr. nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Pułtusku

* załącznik do uchwały Nr 259

- uchwała Nr XXXIV/260/06 zmieniająca uchwałę w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat

- uchwała Nr XXXIV/261/06 zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

- uchwała Nr XXXIV/262/06 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2006

* załącznik do uchwały Nr 262

- uchwała Nr XXXIV/263/06 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

- uchwała Nr XXXIV/264/06 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXIV/265/06 w spr. realizacji wieloletniej inwestycji pn.: Budowa Szpitala w Pułtusku

XXXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 7 czerwca 2006r.

- uchwała Nr XXXV/266/06 w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego SP ZOZ na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 266

- uchwała Nr XXXV/267/06 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I kwartał 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 267

- uchwała Nr XXXV/268/06 w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku budżetowego

- uchwała Nr XXXV/269/06 w spr. zmian budżetu powiatu na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 269

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 269

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXV/270/06 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego

- uchwała Nr XXXV/271/06 w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/295/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XXXV/272/06 w spr. określenia trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/314/10 z dnia 28 września 2010r.)

- uchwała Nr XXXV/273/06 w spr. dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 273

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/315/10 z dnia 28 września 2010r.)

- uchwała Nr XXXV/274/06 zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/ szkolnym 2005/2006

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 274

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2006r.

- uchwała Nr XXXVI/275/06 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 275

- uchwała Nr XXXVI/276/06 w spr. zmian budżetu powiatu na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 2b do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 6a do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 6b do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 9 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 10 do uchwały Nr 276

* załącznik Nr 11 do uchwały Nr 276

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXVI/277/06 w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

* załącznik do uchwały Nr 277

- uchwała Nr XXXVI/278/06 w spr. regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akadmickim/szkolnym 2006/2007

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 278

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 278

- uchwała Nr XXXVI/279/06 w spr. przystąpienia do projektu "Stypendia dla studentów powiatu pułtuskiego 2006/2007"

- uchwała Nr XXXVI/280/06 w spr. przystąpienia do projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego 2006/2007"

- uchwała Nr XXXVI/281/06 w spr. zatwierdzenia zmian  w Statucie SP ZOZ w Pułtusku

- uchwała Nr XXXVI/282/06 w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXII/233/09 z dnia 27 października 2009r.)

- uchwała Nr XXXVI/283/06 w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/287/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XXXVI/284/06 w spr. Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

* załącznik do uchwały Nr 284

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/285/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XXXVI/285/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu

* załącznik do uchwały Nr 285

( Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr XXII/116/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.)

- uchwała Nr XXXVI/286/06 w spr. Statutu Starostwa Powiatowego w Pułtusku

* załącznik do uchwały Nr 286

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego - pobierz

- uchwała Nr XXXVI/287/06 zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

* załącznik do uchwały Nr 287

 

 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 4 września 2006r.

- uchwała Nr XXXVII/288/06 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I półrocze 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 288

- uchwała Nr XXXVII/289/06 w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Reorientacja zawodowa szansą na rozwój"

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXVII/290/06 w spr. nabycia mienia

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXVII/291/06 w spr. zmiany podziały środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 291

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXVII/292/06 w spr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach ZPORR

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXVII/293/06 w spr. zmian budżetu powiatu na 2006 r.

* uzasadnienie

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 1b do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 1c do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 2

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 2b do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 2c do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 5a do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 5b do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 293

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 293

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2006 r.

- uchwała Nr XXXVIII/294/06 w spr. przekazania mienia w formie darowizny

* uzasadnienie

- uchwała Nr XXXVIII/295/06 w spr. zwiększenia i zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r.

- uchwała Nr XXXVIII/296/06 w spr. ustalenia formy i wysokości prawidłowej realizacji umowy w ramach ZPORR

- uchwała Nr XXXVIII/297/06 w spr. zmian budżetu powiatu na 2006 r.

* uzasadnienie

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 1b do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 1c do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 2b do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 2c do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 5a do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 5b do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 297

* załącznik Nr 9 do uchwały Nr 297

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:43:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-20 14:09:13
  • Liczba odsłon: 11575
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997896]

przewiń do góry