Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 31, 23 306 71 32, 23 306 71 33

 

Dyrektor: Katarzyna Jankowska
tel: 23 306 71 01
e-mail: k.jankowska@powiatpultuski.pl

 

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu zajmuje się zadaniami związanymi z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych, publicznych szkołach specjalnych oraz funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych oraz ochrony zdrowia.

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1) W zakresie oświaty:

a) Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, przedszkoli i szkół specjalnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

b) Zapewnianie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.

c) Przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

d) Prowadzenie spraw związanych z działalnością szkoły lub placówki w zakresie organizacji warunków kształcenia, wychowania i opieki, oraz spraw kadrowych i administracyjnych.

e) Przygotowywanie projektów wystąpień w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

f) Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.

g) Prowadzenie spraw związanych z odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.

h) Opiniowanie powierzenia innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz odwołania z tych stanowisk.

i) Wyrażanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły.

j) Nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w tej samej miejscowości, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

k) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli prowadzonych szkół i placówek oświatowych.

l) Współdziałanie z kuratorem oświaty w dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.

ł) Współdziałanie z dyrektorem szkoły w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych.

m) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem orderów, odznaczeń i nagród nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek.

n) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, ewidencjonowaniem i likwidowaniem szkół lub placówek publicznych przez osobę prawną lub fizyczną.

o) Przygotowywanie dokumentacji o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji z likwidowanej szkoły (z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania) i placówki.

p) Prowadzenie spaw związanych z zakładaniem i likwidowaniem szkół i placówek niepublicznych.

r) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

s) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.

t) Nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie:

- przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

- przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,

- przestrzegania przepisów dotyczących spraw kadrowych.

u) Wskazywanie w systemie informatycznym nieletnich i umieszczanie ich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

w) Sprawdzanie poprawności danych przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz sporządzania zbiorczych sprawozdań i przekazywanie danych w systemie informacji oświatowej.

2) W zakresie ochrony zdrowia:

a) Przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.

b) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3) W zakresie kultury:

a) Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

b) Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.

c) Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.

4) W zakresie sportu:

a) Tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.

b) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

c) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendiów i nagród sportowych.

d) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań sportowych.

e) Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, w tym:

- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:17:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:36:49
  • Liczba odsłon: 18146
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997928]

przewiń do góry